2. GREEK ORTHODOX NAMEDAYS

today 13/04/2024 : Gerontios
tomorrow 14/04/2024 : Aristarhos, Thomais

--- end ---