document.write("
Greek name-day we celebrate
today
Tue Sep 25, 18

Efrosyne, Efrosini, Froso
tomorrow
Wed Sep 26, 18

no widely known nameday
day after tomorrow
Thu Sep 27, 18

Akylini, Akilina, Zenon, Zinon, Kallistratos, Epicharis, Epiharis, Epikharia
www.namedays.gr

ATTENTION TO WEBMASTERS
At the eortologio script, change from http://www.eortologio.gr/.. to https://www.actus.gr/..
")