document.write("
Greek name-day we celebrate
today
Sun Feb 18, 18

Agapitos, Leon, Chloe
tomorrow
Mon Feb 19, 18

Clean Monday, Philothei
www.namedays.gr
")